LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

A szabályozás a következő:

A vallás, az egészségi adatok, a nemi irányultság az ún. különleges (szenzitív) adat kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az írásos beleegyezésed kell ahhoz, hogy az ilyen adataidat más megismerhesse, kezelhesse, főleg, hogy 3. személlyel megismertesse. Pl. ha a háziorvosod eladja a praxisát, írásban kell az engedélyed, hogy a kartonodat az új orvos megnézhesse.

"2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról":

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

A gyereked különleges adatairól te rendelkezhetsz, senki nem kötelezhet arra, hogy bárkivel megoszd, kivétel, ha jogszabály kötelez erre vagy ütközik a gyereked érdekével. Pl. orvosnak vészhelyzetben, kórházi kezeléskor meg kell mondanod a gyerek orvosi adatait, allergia, vércsoport, anamnézis akkor is, ha nem szeretnéd. De semmiképp nem kötelezhet arra senki, hogy nyilvánossággal közöld a diagnózisát!

A folytatáshoz kattints a Bővebben gombra!

2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli,
 
4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha például az iskola megkér, hogy közöld a diagnózist az osztálytársak szüleivel, de te ki szeretnél térni a tanárnő kérése elől úgy, hogy ne legyen belőle harag vagy kellemetlenkedés, a következőt tanácsolom. Írd meg neki az alábbiakat:

Tisztelt XY igazgató, és Gipsz Jakabné tanárnő!

Kérem szíveskedjenek írásban megindokolni, hogy milyen okokból kívánják nyilvánossággal közölni kiskorú,..........nevű gyermekünk szenzitív adatként kezelendő orvosi diagnózisát.

Az adatvédelmi törvény "2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" szabályai szerint az ilyen adat 3. személlyel történő közlése csak ún. Adatkezelési szabályzat elkészítése és elfogadása után lehetséges és az adat tulajdonosának Adatkezelési nyilatkozatot kell aláírnia.
 
24. § (1) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni
a) az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál;
b) a pénzügyi szervezetnél;
c) az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál.
(2) A belső adatvédelmi felelős
a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelőknek, valamint - az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők kivételével - egyéb állami és önkormányzati adatkezelőknek e törvény végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük. A különleges adatot megismerő 3. személyek is kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy milyen okból, mértékben és milyen időpontig kívánják kezelni az érzékeny adatot. Mind az adatot átadó, mind az adatot kezelő személyek kártérítési felelősséggel tartoznak, hogy a megismert adat a törvényben meghatározott feltételek szerint kerül felhasználásra.

Mi semmiképp nem szeretnénk kiskorú.........................nevű gyermekünk különleges adatait 3. személlyel megosztani, hiszen nekünk kell majd elszámolnunk vele, ha nagykorú lesz, hogy milyen okból történt az adat nyilvánosságra hozatala.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a nyilvánosságra hozatal a mi írásbeli engedélyünk megadása ellenére megtörténik, az iskola fenntartója kártérítési felelőssége fennáll.

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
23. § (1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.