LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Utazási kedvezmények

Az autisták a BKK járatain, a környéki autóbuszokon és a HÉV-eken díjmentesen vagy kedvezményes árú jeggyel utazhatnak, ha egészségi állapotuk miatt magasabb összegű családi pótlékra vagy fogyatékossági támogatásra jogosultak. Ezt hivatalos okmánnyal kell igazolniuk.

Jogosultságukat – a szociális intézményekben lakó vagy oda bejáró gondozottakat kivéve – a Magyar Államkincstár (2015. április 1. és 2017. október 31. között az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) által kiállított, utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványukkal tudják igazolni.
Az igazolványt a fogyatékossági támogatásban, illetve a magasabb összegű családi pótlékban részesülőknek állíthatják ki.

Helyi közlekedés

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a súlyosan fogyatékos személy Budapest, Diósd, Budakeszi, Budaörs, Gyál, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Solymár, Szigetszentmiklós, Törökbálint és Pécel határain belül díjmentesen utazhat.
Szintén díjmentesen utazhat a fogyatékos személy egy kísérője (csak a kísérés idején).

Helyközi közlekedés

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a súlyosan fogyatékos személy a hatósági igazolványa (és a 7. életév betöltésétől diákigazolványa vagy személyazonosító igazolványa) alapján a HÉV-en 90%-os jeggyel vagy bérlettel utazhat. A hatósági igazolvánnyal rendelkező személy egy fő kísérője 90%-os jeggyel utazhat a kíséret idején.
Szociális intézményben élő vagy oda bejáró gondozott a lakhelye és az intézmény székhelye közötti – helyközi – utazásra (Budapest közigazgatási határán kívül a környéki autóbuszokon és a HÉV-en) 90%-os kedvezményes környéki helyközi vonaljeggyel utazhat. Ehhez rendelkeznie kell tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal.
Szintén 90%-os jeggyel utazhat a szociális intézmény bent lakó vagy bejáró gondozottjának legfeljebb 2 kísérője, illetve a gondozott látogatója az intézmény székhelye és a gondozott, valamint a látogató lakóhelye között.
A kedvezményt az intézmény igazolásával és a személyazonosításra alkalmas okmánnyal lehet igénybe venni.

 

Forrás: BKK.hu

Kép forrása: BUSPORTonline

Frissítés 2021. 02. : Az EMMI Ügyfélszolgálat oldaláról részletes tájékoztató letölthető (Tájékoztató GYOD ápolási díj főbb szabályai).

.

 

Frissítés 2019.09.13.

GyOD igénylés a gyakorlatban 6 éven felüli gyerek esetén, ápolási díjról GyOD-ra váltva: 

A hivatal küldött egy levelet, hogy az abban megnevezett dokumentumokkal (pszichiátriai szakvélemény, valamint a kitöltött igénylőlap, az óvoda/iskola nyilatkozata, hogy a gyerek nem tölt bent több időt, mint 5 óra, valamint a háziorvos nyilatkozata, amit a pszichiátriai szakvélemény alapján tölt ki) és iratokkal menjek be a hivatalba az ügyintézőhöz 15 napon belül. A papírok leadása után kb. 1 hét után kaptam meg a határozatot a szakértő kirendeléséről, de a szakértő már pár napon belül felhívott a helyszíni vizsgálathoz, ami szintén pár napon belül lezajlott (a határozat elkészülte után 30 napja van erre a szakértőnek). A szakértő először beszélgetést kezdeményezett a gyerekkel (nem faggatta, hanem a gyerek hobbijáról beszélgettek), majd a pontozásos kérdőíven együtt mentünk végig és figyelembe vette amit mondtam. Mivel nálunk vannak önellátási hiányosságok is, ezért az autizmusra vonatkozó rész nélkül is megvolt a 8 pont. Az autizmusra vonatkozó rész kissé nehezen megfogható, mivel egy viselkedészavar anélkül is lehet súlyos, hogy agresszív lenne a gyerek, vagy dühöngene, valamint nem jelölhető a beszédprobléma és egyéb olyan önállósági kérdések, amelyek miatt a szülő nem tud elmenni dolgozni. Ezek együttműködő szakértő esetén úgy gondolom megoldhatóak, de a pontozós lista nem elég részletes, lehetne rajta javítani.

Összességében nekem jó a tapasztalatom (gyors ügymenet, együttműködő és hozzáértő szakértő), de ez nyilván az adott hivatali ügyintézőtől és szakértőtől függ. 

 

Frissítés 2019.07.13. Forrás: Magyar Közlöny 2019. évi 122. szám

A Kormány 171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról


A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazása során az Szt. 134/H. § (1) bekezdése alapján hivatalból megállapított gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság esetében a gyermek önellátásra képtelen állapotát a lakcímváltozásra való tekintet nélkül fennállónak kell tekinteni 2019. december 31-éig.”

2. § (1) A Pr. 21. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (8) bekezdés szerinti szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év, azzal, hogy a szakvélemény érvényességi ideje legfeljebb a gyermek 7. életévének betöltéséig terjedhet.
(8b) Az ápolási díjat megállapító szerv a (8) bekezdés szerinti szakmai vélemény felülvizsgálatát a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól kérheti.”
(2) A Pr. 21. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (8b) bekezdés alapján felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.”
3. § A Pr. a következő 69. §-sal egészül ki:
„69. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. számú mellékletet az ápolási díjra, illetve a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapításra a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben eljáró szakértő a Módr. hatálybalépésének időpontjában a szakvéleményét még nem állította ki.”
4. § A Pr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. § A Pr.
a) 9. § (1) bekezdésében a „gyermekek otthongondozási díjára” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási díjára – ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet –” szöveg,
b) 21. § (9) bekezdésében a „valamint a 24. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „valamint a (8b) bekezdés és a 24. § (4) bekezdése” szöveg,
c) 24. § (4) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
d) 25/A. § (2) bekezdésében az „a hatóság” szövegrész helyébe az „az ápolási díj iránti kérelmet benyújtó személy” szöveg lép.
6. § Hatályát veszti a Pr. 9. § (5) bekezdése.
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 6. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelethez
1. A Pr. 1. számú melléklet 1. pontjának a benne foglalt táblázatot megelőző szövege helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. Értékelési szempont- és pontozási rendszer. [A 2–7., valamint a 9. sor minden esetben kitöltendő! Főszabály szerint a 8. sor töltendő ki, kivéve azok az esetek, amelyekben az ápolt személy autizmus diagnózissal rendelkezik (BNO F84.0–F84.9 besorolású betegség). Ha az ápolt személy rendelkezik autizmus diagnózissal, akkor a 8a. sort kell
tölteni. Egyidejűleg a 8. és a 8a. sor nem tölthető ki!]”

 

 


Közzététel: 2019.01.05.

Forrás: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

A Kormány 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

11. § Gyermekek otthongondozási díja


20. § (1) A gyermekek otthongondozási díja iránti kérelmet az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnyomtatvány tartalmazza
a) az Szt. 18/A. § a)–c) és h) pontja szerinti adatokat,
b) az ápolást végző személy és az ápolt gyermek közti rokoni kapcsolatra vonatkozó adatot,
c) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ellátást az önellátásra képtelen ápolt gyermek súlyos fogyatékosságára, vagy tartós betegségére figyelemmel igénylik-e,
d) nyilatkozatot az önellátásra való képesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzése szükségességének tudomásulvételéről, a keresőtevékenység folytatásáról, a kérelmező tanulói vagy hallgatói jogviszonyának fennállásáról,
e) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező részesül-e más rendszeres pénzellátásban, és hogy ilyen ellátás részére történő megállapítása iránti eljárás van-e folyamatban,
f) nyilatkozatot arról, hogy azon gyermek után, akire tekintettel gyermekek otthongondozási díját igényli, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a gyermekgondozási támogatások valamelyikében részesül-e,
g) nyilatkozatot arról, hogy az ápolási tevékenységet a saját vagy az ápolt személy lakcímén végzi-e,
h) az ápolt gyermek köznevelési intézményben, illetve bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményi elhelyezésével kapcsolatos adatot,
i) ha a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot nem szülő kérelmezi, a gyermek ápolása révén korábban az ellátásban részesült szülőt azonosító adatot és az arra vonatkozó adatot, hogy a kérelmező a jogosultságát mely tény fennállására alapozza,
j) az ápolt gyermek, illetve törvényes képviselője nyilatkozatát annak egyetértő tudomásulvételéről, hogy az otthoni ápolási, gondozási tevékenységet végző személy a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapítása iránt kérelmet nyújtott be.
(2) Ha a kérelmet az ápolt gyermek, illetve törvényes képviselője nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.

Kattins a folytatáshoz a Bővebben gombra vagy a cikk címére!

Bővebben...

Emelkedik a gyermekek után járó ápolási díj összege 2019-től - jelentette be a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

Novák Katalin elmondta, a szerdai kormánydöntés értelmében az ápolásra szoruló gyermekek után járó díj összege egységesen havi 100 ezer forintra nő január 1-jével. Ez az emelés folytatódik a következő években is, a cél az, hogy 2022-re - három lépésben - ezen ápolási díj mértéke elérje az akkori minimálbér összegét - tette hozzá.   

A folytatáshoz kattints a Bővebben gombra, vagy a cikk címére!

Bővebben...

Az alábbiakban a magyarorszag.hu portál és Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatóiból az autista gyermeket nevelő családokra nézve fontos részleteket közlünk, a teljes cikkek eléréséhez kattintson a forrásnál megadott linkre.

A cikk végén rövid összefoglaló található az igénylések menetéről: emelt összegű családi pótlék, gyes, súlyosan mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, közgyógyellátási igazolvány, utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány.

A folytatáshoz kattints a Bővebben gombra.

Bővebben...