LOGIN
Regisztráció
Avatar
Nincs még fiókja?

Regisztrációjával hozzáfér a letölthető feladatokhoz, vizuális eszközökhöz és hozzászólhat a fórumhoz is, amennyiben elfogadja az Adatkezelési szabályzatot.

Elfelejtettem a jelszavam - Elfelejtettem a felhasználónevet

Felhasználó
Jelszó

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára jogosult: 

...

- "aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi, fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül."

...

- "Aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L), értelmi fogyatékosnak (M) vagy autistának (N.1.) minősül. 

A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással kell igazolni.

A 2. §-ban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra az a működési engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely
a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- vagy középfokú oktatási intézmény, ha működési engedélye, alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyek oktatását-nevelését végzi; továbbá
b) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyeket lát el, vagy ezen pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek szállításáról maga gondoskodik;
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott, a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó
ca) nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon,
cb) különleges gyermekotthon, lakásotthon,
cc) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény;
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
da) a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és
db) támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató
[a továbbiakban az a)–d) pont együtt: intézmény].

Meghatalmazott is eljárhat.

A parkolási igazolvány kiadása illetékmentes.

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve az esetlegesen szükséges szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét – 15 nap.

 

Ügyintézés helye: 

A járási (fővárosi kerületi) hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda, valamint integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablak)

Csatolandó iratok:

Csatolni kell a kérelmet, illetve képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást is. Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. Az ügyfél a kérelmét saját kezűleg írja alá ,abban az esetben is saját kezűleg írja alá, ha helyette meghatalmazott jár el, ebben az esetben az ügyfél a meghatalmazást is saját kezüleg írja alá. Amennyiben az ügyfél írásképtelen, akkor az aláírás céljára szolgáló rovatban “írásképtelen“ bejegyzés kerül feltüntetésre. Továbbá mellékelni kell a jogosultságot igazoló szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Intézményi igazolvány esetén a kérelemnek az 5. számú mellékletben írt adatokat kell tartalmazni, figyelembe véve az 12/A.§-ban írtakat.

További szükséges adatok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.
Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. A kérelem előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta. Képviseleti eljárás során meghatalmazással nagykorú személy minden további nélkül kezdeményezheti a parkolási igazolvány kiállítását. Intézményi igazolvány esetében az előzőekben írtaktól eltérően a kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult intézmény megnevezése,működési engedély száma, székhelye,telephelye a kérelemhez szakvélemény és a szakhatósági állásfoglalás helyett az intézmény működési engedélyét kell bemutatni, amely igazolja a 2/A. §-ban meghatározott intézményi körbe tartozását, és az intézményi kérelmező azonosítása céljából a kérelmen az intézmény működési engedély számát kell szerepeltetni;az intézmény nevét, az aláírási címpéldányt vagy ezt helyettesítő aláírási mintát, az intézmény nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot, a bérelt- vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést.

Forrás, vonatkozó jogszabályok, a parkolási igazolvánnyal igénybevehető kedvezmények: kormanyablak.hu