Ingyenes szállítás

30.000,- Ft vásárlási érték felett (a terjedelmes termékek ez alól kivételt képeznek)

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(Rövid fogyasztóbarát változat)

Amikor ön a https://auti.hu/ és a https://www.facebook.com/autizmus.asperger/ és a https://auti.hu/shop és a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScit562Jgqn6Ib7oFz9sWbZ9TI3IUtiM931N-Z5i25eAs6Huw/viewform szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre. Az ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. 


Az AUTINEXUS Nonprofit KFT a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. 


Személyes adat minden olyan információ, amely alapján a felhasználó közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím. 


Nem kerül átadásra harmadik félnek olyan információ – a felhasználó beleegyezése nélkül, – amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük és mindent megteszünk szervezeti és technikai részről egyaránt az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor. 


Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban? 


Hogyan kérhet tájékoztatást tőlünk? 
Az ön kérésére a szolgáltató tájékoztatást ad az önre vonatkozó és a szolgáltató által kezelt, illetve a szolgáltató (vagy a szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a szolgáltató az ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges: 
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel: 
Email: info@auti.hu 
Papír alapú levélben a szolgáltató telephelyére: 
1145 Budapest, Amerikai út 76.  


A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. 


Mikor kérheti az adatai helyesbítését? 
Amennyiben ön vagy a szolgáltató észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az ön kérésére, akár a szolgáltató saját intézkedése folytán a szolgáltató a hiányos/hibás adatokat pontosítja. 


Joga van töröltetni az személyes adatait? 
Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli a vállalkozó. A vállalkozó vagy az ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szolgáltató nem tudja az ön adatait törölni. A szolgáltató az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli a szolgáltató az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli. 


Mikor kell zárolnunk az Ön személyes adatait? 
Ön bármikor kérheti, hogy az ön által a szolgáltató részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. A szolgáltató az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a szolgáltató csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fenn áll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek. 


Hogyan vonhatja vissza a személyes adatinak kezelésére adott hozzájárulását? 
Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását 
A levélben küldött hozzájárulás visszavonást az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött hozzájárulás visszavonást az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. 
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel: 
Email: info@auti.hu 
Papír alapú levélben a szolgáltató telephelyére: 
1145 Budapest, Amerikai út 76. 


Hova fordulhat a panaszával? 
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Weblap: https://naih.hu/ 
Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html 
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c 


Hogyan fordulhat bírósághoz, ha megsértettük a jogait? 
Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, ön választása szerint a szolgáltatóval szembeni keresetlevelét az ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el. 


Hogyan jutunk az Ön személyes adataihoz? 
Az ön személyes adatait a szolgáltató részére a Megrendelőlapot vagy Kapcsolati űrlapot kitöltő személy szolgáltatja. Amennyiben a Megrendelés nem öntől érkezett, a szolgáltató ennek észlelése esetén, illetőleg ha ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a szolgáltató részére benyújtott adatlapot, annak teljes adattartalmával együtt. 


Mit teszünk azért, hogy a személyes adatait biztonságosan kezeljük? 
A szolgáltató minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza.